Oppaan KIKE - Vapaaehtoiset kurssit: Pohjoissaame 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

POHJOISSAAMEN ALKEIS- JA JATKOKURSSIT

Alkeis- ja jatkokurssit (CEFR A1-A2)

Vapaaehtoiset vieraiden kielten alkeis- ja jatkokurssit 1-4 on tarkoitettu kaikkien tiedekuntien opiskelijoille. Opetuskielenä on joko suomi tai englanti. Kurssit, joiden nimet ovat englanniksi, myös opetetaan englanniksi.

Kurssi 1, esim. XPSA0001 Pohjoissaame 1, lähtee aivan alkeista, eikä opiskelijoilta edellytetä aiempia opintoja kielestä. Aikaisemmin kieltä lukeneet ohjataan sopivan tasoiselle kurssille. Alkeis- ja jatkokursseilla harjoitellaan kielitaidon kaikkia osa-alueita. Pääpaino on kuitenkin fonetiikan ja peruskieliopin rakenteiden opiskelussa sekä suullisen kielitaidon harjaannuttamisessa ja puheen ymmärtämisen harjoittelemisessa. Opiskelija saavuttaa alkeiskurssilla vähintään A1-tason ja jatkokurssilla vähintään A2-tason eurooppalaisen viitekehyksen (CEFR) kuusiportaisen taitotasoasteikon mukaan (taitotasot A1, A2, B1, B2, C1 ja C2).

Opintojen tavoitteena on nostaa opiskelijoiden aktiivinen ja passiivinen kielitaito riittävän korkealle tasolle, jotta he pystyvät osallistumaan pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin sekä hyödyntämään kielitaitoa esim. työelämässä.


XPSA0001 Pohjoissaame 1 (CEFR A1) (6 op)
XPSA0002 Pohjoissaame 2 (CEFR A2) (7 op)


Kulttuurikurssit
XPSA0007 Saamen kulttuurikurssi (2 op)


Syyslukukausi 2021
XPSA0001 Pohjoissaame 1 (CEFR A1) (6 op)

Kevätlukukausi 2022
XPSA0002 Pohjoissaame 2 (CEFR A2) (7 op)
XPSA0007 Saamen kulttuurikurssi (2 op)