Oppaan KIKE - TTK Teollinen muotoilu 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

YLEISTÄ KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOISTA

KIELIKURSSIEN JÄRJESTÄMINEN

Opintojaksojen kuvaukset, aikataulut ja järjestämisajankohdat voi tarkistaa WebOodin kielikeskuksen opinto-oppaista.

RUOTSIN VALMENTAVA KURSSI

Kielikeskus järjestää ruotsin valmentavan kurssin XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi (CEFR A2). Se pidetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssin tavoitteena on kerrata ruotsin kielen keskeisiä kielioppirakenteita, tuottaa ruotsinkielistä tekstiä sekä harjoitella kuullun- ja tekstinymmärtämistä. Kurssi ei korvaa pakollisia ruotsin kursseja.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
1. eivät ole suorittaneet ruotsin kieltä ylioppilaskirjoituksissa tai joiden B-ruotsin ylioppilasarvosana on korkeintaan cum laude tai joiden ruotsin opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika
2. ovat suorittaneet vain osan ruotsin pakollisista lukiokursseista
3. eivät ole osallistuneet aiemmin ruotsin kursseille Lapin yliopistossa/muussa korkeakoulussa, eivätkä ole siis suorittaneet ruotsin valmentavaa kurssia tai ruotsin pakollisia kursseja
4. eivät ole suoriutuneet ruotsin lähtötasotestistä
5. osallistuvat oppiaineensa pakollisille ruotsin kursseille joko samassa periodissa tai saman lukuvuoden aikana.

MUITA KIELIKURSSEJA

Kielikeskus järjestää useissa kielissä alkeis-, jatko- ja kulttuurikursseja, jotka tarjoavat opiskelijalle hänen haluamansa kielen perusteet ja tutustuttavat kyseisen maan kulttuuriin. Kielen perusteita edellytetään esim. toisen vieraan kielen kursseilla.

Kielioppia kertaavia kursseja ovat ranskan, saksan ja venäjän kielen käytön ja kulttuurin kokonaisuuteen kuuluvat kieliopin kertauskurssit (XRAN0221 Ranskan kertauskurssi, XSAK0221 Saksan kieliopin kertaus, XVEN0221 Venäjän kertauskurssi) sekä kielten jatkokurssit espanjassa, italiassa, ranskassa, saamessa, saksassa ja venäjässä (XESP0003-4, XITA0003-4, XRAN0003-4, XSAA0003-4, XSAK0003-4 ja XVEN0003-4).

KIELEN KÄYTÖN JA KULTTUURIN JA KULTTUURIENVÄLISEN VIESTINNÄN OPINTOKOKONAISUUDET (25 op)

Kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuus (25 op) on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vieraan kielen pakolliset tai valinnaiset peruskurssit tai joilla on vastaavat tiedot. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaan. Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja sanastoon sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi opiskelijat laajentavat ja syventävät maan ja kulttuurin tuntemusta. Osa kokonaisuuksiin kuuluvista maantuntemuksen kursseista opetetaan suomeksi. Opetusta annetaan englannin, saksan, ranskan ja venäjän kielen käytön ja kulttuurin kokonaisuuksista.

Kielet ja kulttuurit -opintokokonaisuus (25 op) tarjoaa mahdollisuuden kehittää laajan kieli- ja kulttuuriosaamisen lisäksi kykyä ymmärtää kulttuurisidonnaisia eroavaisuuksia toiminta-, viestintä- ja ajatusmalleissa. Usean kielen opiskelu syventää ymmärrystä kielissä esiintyvistä rakenteellisista samanlaisuuksista ja eroavaisuuksista ja helpottaa siten monipuolisen kielitaidon rakentamista jatkossakin. Kokonaisuus tavoittelee monipuolisesta kansainvälistymisestä kiinnostuneita opiskelijoita.

Intercultural Communication Programme (ICP) -opintokokonaisuuden (25 op) tarkoituksena on esitellä kulttuurienvälisen viestinnän pääkohdat ja analysoida ja ymmärtää kulttuurienvälistä viestintää sekä samalla laajentaa ja syventää opiskelijoiden kielitaitoa ja kulttuurintuntemusta. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaan.


TAITEIDEN TIEDEKUNTA

TEOLLINEN MUOTOILU

Kandidaatintutkinnon pakolliset kieli- ja viestintäopinnot (14 op)

Akateemiset tekstitaidot (2 op)
MSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

Opiskelijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, mutta joiden suomen kielen taito on lähes äidinkielen tasolla, voivat vaihtoehtoisesti suorittaa kurssin:
XKIR0004 Asiantuntijan tekstitaidot 2 op

Puheviestintä (2 op)
MSUO0002 Puheviestintä 2 op

Ruotsi (4 op)
MRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito (CEFR B1) 2 op
MRUO0011 Ruotsin suullinen taito (CEFR B1) 2 op

Englanti (6 op)
MENG0001 English Reading for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 ECTS
MENG0002 English Oral Communication for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 ECTS