Oppaan KIKE - YTK Matkailututkimus 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

YHTEISKUNTATIETEIDEN TIEDEKUNTA

MATKAILUTUTKIMUS
KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (22 + 5 op)

Matkailututkimuksen kieli- ja viestintäopinnot ovat yhteensä 27 opintopistettä, joista 22 op suoritetaan kandidaatintutkinnossa ja 5 op maisterintutkinnossa. Kieli- ja viestintäopinnot koostuvat kandidaatintutkinnossa pakollisista opintojaksoista. Maisteritutkinnon kieliopinnot koostuvat kahdesta pakollisesta II vieraan kielen opintojaksosta. Kieli- ja viestintäopintojen opiskelu kannattaa aloittaa jo heti ensimmäisenä lukuvuonna. Akateemiset tekstitaidot sopivat hyvin suoritettavaksi kandidaatin tutkielman yhteydessä.

Vaadittavien kieli- ja viestintäopintojen lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa lisää kieli- ja viestintäopintoja valinnaisista opintojaksoista. Kielikeskus järjestää myös kielen käytön ja kulttuurin sekä kulttuurienvälisen viestinnän (ICP) 25 op:n opintokokonaisuuksia, jotka soveltuvat sivuaineopinnoiksi.

KIELI- JA VIESTINTÄOPINTOJEN SIIRTYMÄOHJEET UUSIIN OPETUSSUUNNITELMIIN

Pääaineiden tutkintorakenteisiin kuuluu tietty määrä kieli- ja viestintäopintoja. Mikäli vaatimukset ovat tiukentuneet (esim. uuteen tutkintorakenteeseen on lisätty kursseja), eivät tiukentuneet vaatimukset koske aiemmin opintonsa aloittaneita. Mikäli vaatimukset ovat helpottuneet (esim. vaadittavien kurssien määrä on vähentynyt), koskevat helpottuneet vaatimukset myös aiemmin opintonsa aloittaneita.

YLEISTÄ KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOISTA

KIELIKURSSIEN JÄRJESTÄMINEN

Opintojaksojen kuvaukset, aikataulut ja järjestämisajankohdat voi tarkistaa WebOodin kielikeskuksen opinto-oppaista.

RUOTSIN VALMENTAVA KURSSI

Kielikeskus järjestää ruotsin valmentavan kurssin XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi (CEFR A2). Se pidetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssin tavoitteena on kerrata ruotsin kielen keskeisiä kielioppirakenteita, tuottaa ruotsinkielistä tekstiä sekä harjoitella kuullun- ja tekstinymmärtämistä. Kurssi ei korvaa pakollisia ruotsin kursseja.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
1. eivät ole suorittaneet ruotsin kieltä ylioppilaskirjoituksissa tai joiden B-ruotsin ylioppilasarvosana on korkeintaan cum laude tai joiden ruotsin opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika
2. ovat suorittaneet vain osan ruotsin pakollisista lukiokursseista
3. eivät ole osallistuneet aiemmin ruotsin kursseille Lapin yliopistossa/muussa korkeakoulussa, eivätkä ole siis suorittaneet ruotsin valmentavaa kurssia tai ruotsin pakollisia kursseja
4. eivät ole suoriutuneet ruotsin lähtötasotestistä
5. osallistuvat oppiaineensa pakollisille ruotsin kursseille joko samassa periodissa tai saman lukuvuoden aikana.

II VIERAS KIELI

Toisen vieraan kielen kursseilla opiskelijoilta edellytetään kyseisen kielen perusteiden hallintaa. Jos kieltä ei ole opiskellut aiemmin, voi haluamansa kielen perusteet opiskella esim. kielikeskuksen alkeis- ja jatkokursseilla.

Kielioppia kertaavia kursseja ovat ranskan, saksan ja venäjän kielen käytön ja kulttuurin kokonaisuuteen kuuluvat kieliopin kertauskurssit (XRAN0221 Ranskan kertauskurssi, XSAK0221 Saksan kieliopin kertaus, XVEN0221 Venäjän kertauskurssi) sekä kielten jatkokurssit espanjassa, italiassa, ranskassa, saamessa, saksassa ja venäjässä (XESP0003-4, XITA0003-4, XRAN0003-4, XSAA0003-4, XSAK0003-4 ja XVEN0003-4).

KIELEN KÄYTÖN JA KULTTUURIN JA KULTTUURIENVÄLISEN VIESTINNÄN OPINTOKOKONAISUUDET (25 op)

Kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuus (25 op) on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vieraan kielen pakolliset tai valinnaiset peruskurssit tai joilla on vastaavat tiedot. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaan. Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja sanastoon sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi opiskelijat laajentavat ja syventävät maan ja kulttuurin tuntemusta. Osa kokonaisuuksiin kuuluvista maantuntemuksen kursseista opetetaan suomeksi. Opetusta annetaan englannin, saksan, ranskan ja venäjän kielen käytön ja kulttuurin kokonaisuuksista.

Kielet ja kulttuurit -opintokokonaisuus (25 op) tarjoaa mahdollisuuden kehittää laajan kieli- ja kulttuuriosaamisen lisäksi kykyä ymmärtää kulttuurisidonnaisia eroavaisuuksia toiminta-, viestintä- ja ajatusmalleissa. Usean kielen opiskelu syventää ymmärrystä kielissä esiintyvistä rakenteellisista samanlaisuuksista ja eroavaisuuksista ja helpottaa siten monipuolisen kielitaidon rakentamista jatkossakin. Kokonaisuus tavoittelee monipuolisesta kansainvälistymisestä kiinnostuneita opiskelijoita.

Intercultural Communication Programme (ICP) -opintokokonaisuuden (25 op) tarkoituksena on esitellä kulttuurienvälisen viestinnän pääkohdat ja analysoida ja ymmärtää kulttuurienvälistä viestintää sekä samalla laajentaa ja syventää opiskelijoiden kielitaitoa ja kulttuurintuntemusta. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaan.

KANDIDAATINTUTKINTO

KANDIDAATTIVAIHEEN KIELIOPINNOT 22 op

PAKOLLISET KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (22 op)
MATVKK Kielen käyttö 5 op
MATVMV Moniulotteinen viestintä 5 op
MATVTL Tekstilajit 5 op
MATVVV Vuorovaikutusosaaminen 5 op
TSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

 

MAISTERINTUTKINTO

MAISTERIVAIHEEN KIELIOPINNOT 5 op
II vieras kieli 5 op
Valitaan yksi kieli, josta suoritetaan sekä tekstin ymmärtämisen kurssi (3 op) että projekti- ja verkostointitaidon kurssi (2 op).

TSAK0201 Saksan tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TRAN0201 French: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 op
TVEN0201 Venäjän tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TESP0201 Spanish: Reading Comprehension (CEFR B1) 3 op
TITA0201 Italian tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
TSAA0201 Saamen tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op

TSAK0206 Projekti- ja verkostointitaito, saksa (CEFR B1) 2 op
TRAN0206 French: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 op
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1) 2 op
TESP0206 Spanish: Project and Networking Skills (CEFR B1) 2 op
TITA0206 Projekti- ja verkostointitaito, italia (CEFR B1) 2 op
TSAA0206 Projekti- ja verkostointitaito, saame (CEFR B1) 2 op

Muut kieliopinnot 5 op
Matkailututkimuksen maisterintutkintoon kuuluu pakollisena opintona II vieras kieli 5 op. Toinen vieras kieli voidaan kuitenkin suorittaa jo kandidaatintutkinnossa valinnaisina kieliopintoina. Tällöin maisterintutkinnon 5 op voi valita vapaasti kandidaatintutkinnon valinnaisten kieli- ja viestintäkurssien listasta.

Viestintä
XKIR0003 Akateemiset tekstitaidot, itseopiskelukurssi 1 op
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op
XTYO0101 Neuvottelu- ja yhteistyötaidot 2 op
XPUH0012 Äänenkäyttö ja puhetekniikka 2 op

Englanti
TENG0104 English for Career Development (CEFR B2-C1) 3 ECTS
TENG0105 English Writing for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 ECTS

Valinnaisiksi kieli- ja viestintäopinnoiksi käyvät myös kielikeskuksen järjestämät Kielen käytön ja kulttuurin 25 op:n opintokokonaisuuksien opintojaksot. Kokonaisuudet soveltuvat myös sivuaineiksi. Opetusta annetaan englannin, saksan, ranskan ja venäjän kokonaisuuksista. Opiskelija voi suorittaa kokonaisuuksista myös yksittäisiä kursseja. Osa kokonaisuuksiin kuuluvista maantuntemuksen kursseista opetetaan suomeksi.

Valinnaisiksi kieliopinnoiksi eivät käy kielten alkeis- tai jatkokurssit (luetaan mukaan sivuaineopintoihin)!