Oppaan TTK - Taiteiden tiedekunnan menetelmäopinnot, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Opintojaksot

TAITEIDEN TIEDEKUNNAN YHTEISET MENETELMÄOPINNOT

Taiteiden tiedekunnan menetelmäopinnot antavat opiskelijoille perusvalmiudet tutkimuksen tekoon sekä taidefilosofiseen keskusteluun. Opinnoissa käydään lävitse filosofian peruskäsitteet, taiteen alojen tutkimuksen perusteet. Opinnot tukevat monialaisesti opiskelijoiden tutkimustehtäviä (praktikum-, kandi- ja pro gradu -tutkielmien tekoa). Opinnot muodostavat asteittain syvenevän polun perusopinnoista syventäviin opintoihin. Kullakin koulutusohjelmalla on lisäksi omia tutkimusopintoja, jotka syventävät tiedekunnan yhteisiä tutkimusopintoja ja merkityksellistävät niitä oman oppiaineensa näkökulmasta. (Koulutusohjelman omat opinnot käyvät ilmi koulutusohjelmien opetussuunnitelmista.)

Muotoilualojen yhteiset kandivaiheen tutkimusopinnot

UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op
UMUO1212 Tutkimus taidealoilla 3 op
UMUO1213 Metodipaja 4 op

Taiteiden tiedekunnan muut tutkimuskurssit

UMUO4009 Taiteen, viestinnän ja muotoilun tutkimusotteita 3 op
AAVM1307 Tutkimuksellinen ajattelu ja akateemiset puhetavat 5-10 op
UMUO4005 Arts-Based and Community-Based Participatory Research Approaches 3 cr.
UMUO4008 Taideperustainen tutkimus taidekasvatuksessa 3 op 
UYLE0339 Visuaalinen tutkimus 3 op
UYLE0342 Muotoilun historian tutkimus 3 op
UYLE0320 Taidehistorian menetelmät 2-10 op
PAMA1650 Muotoilun tutkimus 3 op
PAMA1651 Laadullinen tutkimus 6 op

MUIDEN YKSIKÖIDEN JA TIEDEKUNTIEN TARJOAMIA KURSSEJA

XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen, 2 op
XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista, 2 op
TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet, 3-5 op
TUTA0301 Laadullinen analyysi, 4-5 op
TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, 5 op
UKUL1112 Historian läsnäolo ja historiallisen tiedon käyttö, 2 op
UKUL1204 Arkistojen käyttö ja arkistolähteet, 2 op