Oppaan TTK - Teollinen muotoilu, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op

 

Yleisopinnot           

HOPS0004 Orientoivat opinnot ja HOPS 1 op

UMUO1206 Immateriaalioikeuden perusteet 1 op

ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op

VAIK0001 Vaikuttaminen Lapin yliopistossa 2-10 op

ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot Academic Career Skills 2 op

 

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op            

UPER0012 Opiskeluteknologia 1 op

MSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

MSUO0002 Puheviestintä 2 op

MRUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2 op

MRUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op

MENG0001 English: Reading Comprehension 3 op

MENG0002 English: Oral Skills 3 op

 

Muotoilualojen yhteinen opintokokonaisuus:                     

Taide, muotoilu ja kulttuuri -opinnot 30 p

UMUO0223 Arktinen taide ja muotoilu 3 op

UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajatyöskentely 4 op

UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op

UMUO1207 Muotoilu ajassa ja kulttuurissa 3 op

UMUO0225 Arktinen muotoiluprojekti 6 op

Valitaan vähintään yksi seuraavista kursseista (3 op)

UMUO1105 Visuaalinen ja tekstuaalinen sommittelu 3 op

UMUO1225 Muotoilun asiantuntijuus 3 op

UMUO0204 Yrittäminen luovilla aloilla 3 op

ONEVAL0032 Guide to IPR 3 op

UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op

UMUO1205 Muotoilukohteiden kulttuurinen tulkinta 3 op

UMUO0204 Yrittäminen luovilla aloilla 3 op

Valitaan kaksi Kuva- ja muototyöpajaa seuraavista (8 op):

UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op

UTAK0113 Valokuvaus 4 op UTAK0115 Värioppi 4 op

UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op

UTAK0117 Maalaus 4 op

UKUV0426 Kokeellinen grafiikka 4 op

 

Teollisen muotoilun pääaineopinnot 65 op

MMUO1100 Teollisen muotoilun perusopinnot 25 op       

Suunnittelu, mallinrakentaminen ja muodonanto

MMUO1118 Teollisen muotoilun perusteet: tuote- ja palvelu- muotoilu 4 op

MMUO1108 Tuotteen muoto 2 op

MMUO1105 Muodonannon menetelmät 3 op

MMUO1103 Toiminnalliset mallit 3 op

MMUO1112 Teknologia-avusteiset mallitekniikat 3 op

Konseptointi, visualisointi ja tuotepresentaatio teollisessa muotoilussa

MMUO1102 Visualisoinnin perusteet 2 op

MMUO1203 Visualisointi konseptimuotoilussa 2 op

MMUO1119 Konseptimuotoilun perusteet 3 op

MMUO1120 Kuvankäsittely ja vektorigrafiikka 3 op

 

MMUO1300 Teollisen muotoilun aineopinnot 40 op         

Digitaaliset mallinnustekniikat

MMUO1110 Digitaalisen tuotemallinnuksen perusteet 4 op

MMUO1213 Digitaaliset esityskuvatekniikat 3 op

Design Engineering ja prosessiosaaminen

MMUO1205 Tuotemuotoiluprosessi 3 op

MDEN0110 Materiaalitekniikka 3 op

MDEN0102 Mekaniikkasuunnittelu 2 op

MDEN0115 Tuotteistaminen tuotemuotoilussa 2 op

MDEN0116 Prototypointi tuotemuotoilussa 4 op

Käytettävyys-, vuorovaikutus- ja osallistava muotoilu

MMUO1217 Käyttäjäkeskeinen muotoilu 3 op

MDEN0118 Osallistava muotoilu ja vuorovaikutuksen prototypointi 3 op

Tutkijan taidot ja teollinen muotoilu

MMUO1208 Teollisen muotoilun tutkimuksen perusteet 3 op

YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op

MMUO1220 Seminaari ja kandidaatin tutkielma 8 op

MMUO1221 Kypsyysnäyte ja kieliasu

YURKUND-K Urkund-tarkistus

 

Muotoilualojen yhteiset tutkimusopinnot 10 op                 

UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op

UMUO1212 Tutkimus taidealoilla 3 op

UMUO1213 Metodipaja 4 op

 

Sivuaineopinnot (valinnaiset) 60 op   

Esimerkkejä teollisen muotoilun omista sivuaineopinnoista:

- MVAP0024 Kilpailut ja työpajaopinnot 2-4 op

- MVAP0019 Ammatillinen portfolio 3 op

- MVAP0035 Arktinen inspiraatio 3 op

- MVAP0010 Harjoittelu 5-15 op

- MTEO0850 Parametrinen 3D mallinnus 3 op.

- MTEO0848 Furniture Design Models 5 cr.

- UART1102 Finnish Design 4 cr.

 

TAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 OP

MTEO1600 Teollisen muotoilun syventävät opinnot 85 op

Tutkimusopinnot 10 op:

- MTEO0624 Teollisen muotoilun metodikurssi 4 op

- Valinnaiset tutkimuskurssit 6 op

MTEO0630 Pro gradu - seminaari ja tutkielma 40 op

MTEO0631 Kypsyysnäyte

YURKUND-G Urkund-tarkistus

MTEO0623 Teollisen muotoilun syventävä kirjallisuus 5 op

Lisäksi seuraavista opinnoista valitaan syventäviin opintoihin yhteensä 30 op:

- MTEO0612 TM syventävä projekti/ Tuotemuotoilu 10 op

- MTEO0613 TM syventävä projekti/ Vuorovaikutussuunnittelu 10 op

- MTEO0614 TM syventävä projekti/ Palvelumuotoilu 10 op

- UMUO4011 Muotoilualojen yhteinen projekti 10 op

Opintoja voi suorittaa yli 30 op, jolloin ylimenevät opinnot lasketaan tutkintoon sivuaineopintoina.

 

Sivuaineopinnot (valinnaiset) 35 op

Esimerkkejä teollisen muotoilun sivuaineopinnoista:

- MVAP0024 Kilpailut ja työpajaopinnot 2-4 op

- MVAP0019 Ammatillinen portfolio 3 op

- MVAP0010 Harjoittelu 5-15 op