Oppaan YTK - Hallintotiede ja Johtaminen 18-19, 2018-19 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

HALLINTOTIETEET JA JOHTAMINEN

HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN KANDIDAATIN TUTKINNON TUTKINTO-OHJELMA 180 OP

Kandidaatintutkinto muodostuu orientoivista opinnoista ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta (1 op), kieliopinnoista (17 op), metodiopinnoista (17 op), pääaineen opinnoista (75 op) ja sivuaineopinnoista (70 op).

Hallintotieteiden ja johtamisen tutkinto-ohjelma muodostuu yhteisistä perusopinnoista (25 op) ja lähes yhteisistä aineopinnoista (40 op + 10 op). Aineopintojen loppuvaiheessa valitaan oman opintosuunnan opintoja, myös kandidaatintutkielma tehdään omaan opintosuuntaan. Opiskelija jatkaa maisterintutkintoon kandidaatintutkinnon opintosuuntavalinnan mukaisesti.

HOPS0001 (1 op)

KIELIOPINNOT (17 op)
Katso opinto-oppaan kohdasta kieli- ja viestintäopinnot.

METODIOPINNOT (17 op)
Tutkijantaidot I
TUTA0101 Johdatus tieteelliseen ajatteluun ja tutkimukseen 2 op
TUTA0102 Tieteenfilosofia ja argumentaatio 3 op
Tutkijantaidot II
TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet 5 op
TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet 5 op
YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op
Katso opintojaksojen lisätiedot opinto-oppaan kohdasta Tutkijantaidot.

HAJO1100 HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN PERUSOPINNOT (25 op)
HAJO1101 Johdatus hallinto- ja johtamistieteisiin 5 op
HAJO1102 Johdatus liiketoimintaan globaalissa taloudessa 5 op
HAJO1103 Johdatus johtamisen psykologiaan 5 op
HAJO1104 Johtaminen ja organisointi 5 op
HAJO1105 Vuorovaikutussuhteet 5 op

HAJO1200 HALLINTOTIETEIDEN JA JOHTAMISEN AINEOPINNOT (40 op + 10 op)
KAIKILLE YHTEISET PAKOLLISET OPINNOT 30 OP
HAJO1201 Toimintaympäristö ja strategia 5 op
HAJO1202 Henkilöstön ja työvoinnin johtaminen 5 op
HAJO1203 Talouden uudet muodot 5 op
HAJO1204 Johtamisen psykologia I 5 op
HAJO1205 Tieto ja digitaalisuus johtamisessa ja hallinnossa 5 op
JOHT1204 Laskentajohtaminen 5 op TAI HAJO1206 Talous ja johtaminen 5 op

OMAN OPINTOSUUNNAN MUKAISET OPINNOT 20 OP:

HALLINTOTIEDE:
HALL1201 Uudistuvien julkisrahoitteisten organisaatioiden johtaminen 5 op
HALL1202 Uudistuvat palvelujärjestelmät 5 op
HALL1203 Hallintotieteen kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op

HALLINTOTIEDE, JOHTAMISEN PSYKOLOGIA:
JOPS1201 Kokemuksen psykologia 5 op
JOPS1202 Työyhteisöjen psykologinen kehittäminen 5 op
JOPS1203 Johtamisen psykologian kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op

JOHTAMINEN:
JOHT1201 Johtajuuden kehittäminen 5 op
JOHT1202 Markkinat, merkitykset ja palvelumuotoilu 5 op
JOHT1203 Johtamisen kandidaatintutkielma ja seminaari 10 op

SIVUAINEOPINNOT (70 op)
Sivuaineopinnot ovat vapaasti valittavia ja niihin edellytetään vähintään kahden opintokokonaisuuden suorittamista (perus- tai aineopinnot). Opiskelijavaihdossa suoritetut, vähintään 25 op laajuiset opinnot voidaan lukea sivuainekokonaisuudeksi (lisätietoa opinto-oppaassa, osa 2, kohta 3.4.). Opintoihin voi sisällyttää vapaaehtoisen työharjoittelun 5 tai 10 op (ks. opinto-oppaan kohdasta TSIV0015 Vapaaehtoinen harjoittelu). Sivuaineopintoihin on mahdollista sisällyttää myös yliopiston yhteisiä projektiopintoja (PROJ0100) ja LUC-opintoja.