Oppaan TTK - Audiovisuaalinen mediakulttuuri, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Opintojaksot

TAITEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 op 

Yleisopinnot:

HOPS0004 Orientoivat opinnot ja HOPS 1 op

UMUO1206 Immateriaalioikeuden perusteet 1 op

ayKAKA0003 Akateemiset opiskelutaidot 3 op

VAIK0001 Vaikuttaminen Lapin yliopistossa 2-10 op

ayKATA0200 Akateemiset työelämätaidot Academic Career Skills 2 op

 

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op:                         

UPER0012 Opiskeluteknologia 1 op

ASUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op

ASUO0002 Puheviestintä 2 op

ARUO0010 Ruotsin kirjallinen taito 2 op

ARUO0011 Ruotsin suullinen taito 2 op

AENG0001 English: Reading Comprehension 3 op

AENG0002 English: Oral Skills 3 op

 

Taide, muotoilu ja kulttuuri -opinnot 30 op:

UMUO0223 Arktinen taide ja muotoilu 3 op

UTAK0102 Johdatus taiteelliseen ajatteluun ja pajatyöskentely 4 op

UYLE0301 Johdatus visuaaliseen analyysiin 3 op

UMUO1207 Muotoilu ajassa ja kulttuurissa 3 op

UMUO0225 Arktinen muotoiluprojekti 6 op

- Valitaan vähintään yksi seuraavista kursseista (3 op):

UMUO1105 Visuaalinen ja tekstuaalinen sommittelu 3 op

UMUO1225 Muotoilun asiantuntijuus 3 op

UMUO0204 Yrittäminen luovilla aloilla 3 op

ONEVAL0032 Guide to IPR 3 op

UYLE0347 Johdatus pohjoiseen ja saamen taiteeseen 3 op

UMUO1205 Muotoilukohteiden kulttuurinen tulkinta 3 op

UMUO0204 Yrittäminen luovilla aloilla 3 op

UKIDE001 Kiertotalous ja muotoilu KIDE 5 op

- Valitaan kaksi Kuva- ja muototyöpajaa seuraavista (8 op):

UTAK0112 Plastinen sommittelu 4 op

UTAK0113 Valokuvaus 4 op

UTAK0115 Värioppi 4 op

UTAK0116 Havaintopiirustus 4 op

UTAK0117 Maalaus 4 op

UKUV0426 Kokeellinen grafiikka 4 op

 

AAVM1100 Mediatieteen perusopinnot 25 op:                 

AAVM1102 Mediatyökalut 4 op 

AAVM1105 Äänen perusteet 4 op 

AAVM0110 Johdatus mediatieteeseen 3 op 

AAVM0111 Johdatus mediataiteeseen 3 op 

AAVM1103 Liikkuvan kuvan ilmaisu 4 op 

AAVM1104 Multimediailmaisu 3 op 

AAVM1101 Dramaturgian perusteet 4 op 

 

AAVM1400 Mediatieteen aineopinnot 40 op:                     

AAVM1206 Radioilmaisu 5 op

AAVM1201 Käsikirjoituspaja 5 op

AAVM1207 AV-Tuotantopaja 5 op

AAVM1208 Elävän kuvan historia 6 op

AAVM0212 Populaarikulttuuri 5 op

AAVM0213 Praktikum 4 op

AAVM1220 Seminaari ja kandidaatintutkielma 8 op

YMEN1804 Tieteellinen tiedonhankinta 2 op

AAVM1221 Kypsyysnäyte ja kieliasu 0 op

YURKUND-K Urkund-tarkistus 0 op

 

Muotoilualojen yhteiset tutkimusopinnot 10 op:                  

UMUO1214 Tieteenfilosofia 3 op

UMUO1212 Tutkimus taidealoilla 3 op

UMUO1213 Metodipaja 4 op

 

Sivuaineopinnot (valinnaiset) 60 op

 

 

TAITEEN MAISTERIN TUTKINTO 120 op

AAVM1300 Mediatieteen syventävät opinnot 85 op:          

- Tutkimusopinnot 10 op:

      - AAVM0408 Mediatuotannon analyysi 4 op

      - Valinnaiset tutkimuskurssit 6 op

AVM0330 Pro gradu - seminaari ja tutkielma 40 op

AAVM0331 Kypsyysnäyte - Pro gradu

YURKUND-G Urkund-tarkistus

AAVM0314 Syventävien opintojen kirjatentti 5 op tai AAVM1342 Mediakulttuurin lukupiiri 5 op

- Lisäksi seuraavista opinnoista valitaan syventäviin opintoihin yhteensä 30 op:

AAVM1304 Simulation culture 5 op

AAUD0104 Interaktiosuunnittelu 10 op

AAUD0402 Dokumentaarinen ilmaisu 5 op

AAVM0309 Ajankohtaiset mediatuotannot 1 - 10 op

AAVM0306 Taiteellinen syventävä produktio 5 / 10 op 

AAVM1307 Tutkimuksellinen ajattelu ja akateemiset puhetavat 5 - 10 op

UMUO4011 Muotoilualojen yhteinen projekti 10 op

- Opintoja voi suorittaa yli 30 op, jolloin ylimenevät opinnot lasketaan tutkintoon sivuaineopintoina.

 

Sivuaineopinnot (valinnaiset) 35 op                

Esimerkkejä audiovisuaalisen mediakulttuurin sivuaineopinnoista:

AAVM0305 Työharjoittelu 5-15 op

ASIV1310 Projekti- ja produktio-opinnot 1-30 op

 

TAITEIDEN TIEDEKUNNAN YHTEISET MENETELMÄOPINNOT

Taiteiden tiedekunnan kurssit:

UMUO4009 Taiteen, viestinnän ja muotoilun tutkimusotteita 3 op

AAVM1307 Tutkimuksellinen ajattelu ja akateemiset puhetavat 5-10 op

UMUO4005 Arts-Based and Community-Based Participatory Research Approaches 3cr.

UMUO4008 Taideperustainen tutkimus taidekasvatuksessa 3 op 

UYLE0339 Visuaalinen tutkimus 3 op

UYLE0342 Muotoilun historian tutkimus 3 op

UYLE0320 Taidehistorian menetelmät 2-10 op

PAMA1650 Muotoilun tutkimus 3 op

PAMA1651 Laadullinen tutkimus 6 op

 

Muiden tiedekuntien ja yksiköiden tarjoamat kurssit:

XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen, 2 op

XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista, 2 op

TUTA0201 Laadullisen tutkimuksen perusteet, 3-5 op

TUTA0301 Laadullinen analyysi, 4-5 op

TUTA0202 Kvantitatiivisen tutkimuksen perusteet, 5 op

UKUL1112 Historian läsnäolo ja historiallisen tiedon käyttö, 2 op

UKUL1204 Arkistojen käyttö ja arkistolähteet, 2 op