Oppaan KIKE - OTK Oikeustieteet 21-22, 2021-22 tiedotTeksti Opetus Tentit Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

YLEISTÄ KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOISTA

KIELIKURSSIEN JÄRJESTÄMINEN

Opintojaksojen kuvaukset, aikataulut ja järjestämisajankohdat voi tarkistaa WebOodin kielikeskuksen opinto-oppaista.

RUOTSIN VALMENTAVA KURSSI

Kielikeskus järjestää ruotsin valmentavan kurssin XRUO0008 Ruotsin valmentava kurssi (CEFR A2). Se pidetään sekä syys- että kevätlukukaudella. Kurssin tavoitteena on kerrata ruotsin kielen keskeisiä kielioppirakenteita, tuottaa ruotsinkielistä tekstiä sekä harjoitella kuullun- ja tekstinymmärtämistä. Kurssi ei korvaa muita ruotsin kursseja.

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka
1. eivät ole suorittaneet ruotsin kieltä ylioppilaskirjoituksissa tai joiden B-ruotsin ylioppilasarvosana on korkeintaan cum laude tai joiden ruotsin opinnoista on kulunut huomattavan pitkä aika
2. ovat suorittaneet vain osan ruotsin pakollisista lukiokursseista
3. eivät ole osallistuneet aiemmin ruotsin kursseille Lapin yliopistossa/muussa korkeakoulussa, eivätkä ole siis suorittaneet ruotsin valmentavaa kurssia tai ruotsin pakollisia kursseja
4. eivät ole suoriutuneet ruotsin lähtötasotestistä
5. osallistuvat oppiaineensa pakollisille ruotsin kursseille joko samassa periodissa tai saman lukuvuoden aikana.

MUITA KIELIKURSSEJA

Kielikeskus järjestää useissa kielissä alkeis-, jatko- ja kulttuurikursseja, jotka tarjoavat opiskelijalle hänen haluamansa kielen perusteet ja tutustuttavat kyseisen maan kulttuuriin. Kielen perusteita edellytetään esim. toisen vieraan kielen kursseilla.

Kielioppia kertaavia kursseja ovat ranskan, saksan ja venäjän kielen käytön ja kulttuurin kokonaisuuteen kuuluvat kieliopin kertauskurssit (XRAN0221 Ranskan kertauskurssi, XSAK0221 Saksan kieliopin kertaus, XVEN0221 Venäjän kertauskurssi) sekä kielten jatkokurssit espanjassa, italiassa, ranskassa, saamessa, saksassa ja venäjässä (XESP0003-4, XITA0003-4, XRAN0003-4, XSAA0003-4, XSAK0003-4 ja XVEN0003-4).

KIELEN KÄYTÖN JA KULTTUURIN JA KULTTUURIENVÄLISEN VIESTINNÄN OPINTOKOKONAISUUDET (25 op)

Kielen käyttö ja kulttuuri -opintokokonaisuus (25 op) on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet vieraan kielen pakolliset tai valinnaiset peruskurssit tai joilla on vastaavat tiedot. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaan. Opinnoissa perehdytään kielen rakenteeseen ja sanastoon sekä harjoitellaan suullista ja kirjallista ilmaisua. Lisäksi opiskelijat laajentavat ja syventävät maan ja kulttuurin tuntemusta. Osa kokonaisuuksiin kuuluvista maantuntemuksen kursseista opetetaan suomeksi. Opetusta annetaan englannin, saksan, ranskan ja venäjän kielen käytön ja kulttuurin kokonaisuuksista. Oikeustieteiden opiskelijoille tarjotaan oikeudelliseen saksaan, ranskaan ja venäjään painottuvat kielen ja kulttuurin opintokokonaisuudet (25 op).

Kielet ja kulttuurit -opintokokonaisuus (25 op) tarjoaa mahdollisuuden kehittää laajan kieli- ja kulttuuriosaamisen lisäksi kykyä ymmärtää kulttuurisidonnaisia eroavaisuuksia toiminta-, viestintä- ja ajatusmalleissa. Usean kielen opiskelu syventää ymmärrystä kielissä esiintyvistä rakenteellisista samanlaisuuksista ja eroavaisuuksista ja helpottaa siten monipuolisen kielitaidon rakentamista jatkossakin. Kokonaisuus tavoittelee monipuolisesta kansainvälistymisestä kiinnostuneita opiskelijoita.

Intercultural Communication Programme (ICP) -opintokokonaisuuden (25 op) tarkoituksena on esitellä kulttuurienvälisen viestinnän pääkohdat ja analysoida ja ymmärtää kulttuurienvälistä viestintää sekä samalla laajentaa ja syventää opiskelijoiden kielitaitoa ja kulttuurintuntemusta. Opiskelija voi suorittaa joko 25 opintopisteen kokonaisuuden tai yksittäisiä opintojaksoja oman kiinnostuksen mukaan.


OIKEUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT (15 op + 6 op)

Kieliopinnot koostuvat pakollisista kieliopinnoista, joiden laajuus on 21 opintopistettä ja täydentävistä kieliopinnoista. OTM-tutkinnon pakollisia kieliopintoja pidetään täydentävinä kieliopintoina ON-tutkinnossa.

OIKEUSNOTAARI (15 op)

Oikeusnotaarin pakollisiin kieliopintoihin kuuluvat oikeudellinen ruotsi ja opiskelijan itse valitsema oikeudellinen vieras kieli, koodeilla 0710 ja 0711. Viestintäopintoihin kuuluu uudessa tutkintorakenteessa pakollisena kurssina XKIR0003 Akateemiset tekstitaidot, itseopiskelukurssi (1 op), joka valmentaa akateemisiin tekstitaitoihin ja suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuonna. Viestintäopinnoista tieteellisen kirjoittamisen perusteet suoritetaan notaaritutkielman yhteydessä koodilla OSUO0001. Puheviestintä, jonka voi valita opintojaksoista XPUH0001-0005, kuuluu pakollisiin perusopintoihin.

OIKEUSTIETEEN MAISTERI (6 op)

Oikeustieteen maisterin pakollinen syventävä oikeudellinen kielikurssi 0810-0811 suoritetaan joko ruotsin kielessä tai siinä vieraassa kielessä, josta on suoritettu oikeudelliset peruskurssit 0710-0711.

Oikeudellisen saksan, ranskan ja venäjän syventävät kurssit 0810-0811 järjestetään vuorovuosina peruskurssien 0710-0711 kanssa. Englannin syventävät kielikurssit järjestetään joka vuosi sekä syys- että kevätlukukaudella, ruotsin vain kevätlukukaudella.


OIKEUSNOTAARI (15 op)

Pakolliset perusopinnot (puheviestintä ja akateemiset tekstitaidot) (5 op)

Akateemiset tekstitaidot 3 op
XKIR0003 Akateemiset tekstitaidot, itseopiskelukurssi 1 op
OSUO0001 Tieteellisen kirjoittamisen perusteet 2 op (suositellaan suoritettavaksi notaaritutkielmavaiheessa)

Opiskelijat, joiden äidinkieli ei ole suomi, mutta joiden suomen kielen taito on lähes äidinkielen tasolla, voivat vaihtoehtoisesti suorittaa kurssin:
XKIR0004 Asiantuntijan tekstitaidot 2 op

Puheviestintä 2 op (valitaan yksi seuraavista)
XPUH0001 Puheviestintä 2 op
XPUH0001 Puheviestintä 2 op (viestintärohkeuden ryhmä)
XPUH0002 Esiintymistaito 2 op
XPUH0003 Vuorovaikutus ryhmissä 2 op
XPUH0005 Vuorovaikutus- ja haastattelutaidot 2 op

Pakolliset kieliopinnot (ruotsi ja vieras kieli) (10 op)

ORUO0710 Oikeudellinen ruotsi, kirjallinen taito (CEFR B1) 2 op
ORUO0711 Oikeudellinen ruotsi, suullinen taito (CEFR B1) 3 op

OENG0710 Legal English Reading for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 ECTS
OENG0711 Legal English Oral Communication for Academic Purposes (CEFR B2) 2 ECTS

ORAN0710 Oikeudellinen ranska, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
ORAN0711 Oikeudellinen ranska, suullinen taito (CEFR B1) 2 op

OSAK0710 Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
OSAK0711 Oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B1) 2 op

OVEN0710 Oikeudellinen venäjä, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
OVEN0711 Oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B1) 2 op

Täydentävät kieliopinnot (mahdollisuus valita täydentäviin opintoihin)

OPEO0903 Oikeudellisen tekstin työvälineet 2 op

XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op

XPUH0012 Äänenkäyttö ja puhetekniikka 2 op
XTYO0101 Neuvottelu- ja yhteistyötaidot 2 op

OENG0710 Legal English Reading for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 ECTS
OENG0711 Legal English Oral Communication for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 2 ECTS

ORAN0710 Oikeudellinen ranska, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
ORAN0711 Oikeudellinen ranska, suullinen taito (CEFR B1) 2 op

OSAK0710 Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
OSAK0711 Oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B1) 2 op

OVEN0710 Oikeudellinen venäjä, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
OVEN0711 Oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B1) 2 op

XENG0200 English: Language Use and Culture (CEFR C1) 25 ECTS
XKIE0200 Kielet ja kulttuurit 25 op
XRAN0300 Oikeudellinen ranska: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) 25 op
XSAK0300 Oikeudellinen saksa: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) 25 op
XVEN0300 Oikeudellinen venäjä: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) 25 op


OIKEUSTIETEEN MAISTERI (6 op)

Maisterintutkinnon pakolliset kieliopinnot (syventävä ruotsi tai syventävä vieras kieli) (6 op) valitaan seuraavista:

ORUO0810 Syventävä oikeudellinen ruotsi, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op
ORUO0811 Syventävä oikeudellinen ruotsi, suullinen taito (CEFR B2) 3 op

OENG0810 Advanced Legal English Writing for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 ECTS
OENG0811 Advanced Legal English Oral Communication for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 ECTS

ORAN0810 Syventävä oikeudellinen ranska, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op
ORAN0811 Syventävä oikeudellinen ranska, suullinen taito (CEFR B2) 3 op

OSAK0810 Syventävä oikeudellinen saksa, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op
OSAK0811 Syventävä oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B2) 3 op

OVEN0810 Syventävä oikeudellinen venäjä, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op
OVEN0811 Syventävä oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B2) 3 op

Täydentävät kieliopinnot (mahdollisuus valita täydentäviin opintoihin)

OPEO0903 Oikeudellisen tekstin työvälineet 2 op

XAKA0102 Suunnitelmallista kirjoittamista 2 op
XAKA0103 Tutkimuskirjoittaminen 2 op

XTYO0101 Neuvottelu- ja yhteistyötaidot 2 op

OENG0710 Legal English Reading for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 ECTS
OENG0711 Legal English Oral Communication for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 2 ECTS

ORAN0710 Oikeudellinen ranska, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
ORAN0711 Oikeudellinen ranska, suullinen taito (CEFR B1) 2 op

OSAK0710 Oikeudellinen saksa, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
OSAK0711 Oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B1) 2 op

OVEN0710 Oikeudellinen venäjä, tekstin ymmärtäminen (CEFR B1) 3 op
OVEN0711 Oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B1) 2 op

ORUO0810 Syventävä oikeudellinen ruotsi, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op
ORUO0811 Syventävä oikeudellinen ruotsi, suullinen taito (CEFR B2) 3 op

OENG0810 Advanced Legal English Writing for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 ECTS
OENG0811 Advanced Legal English Oral Communication for Academic Purposes (CEFR B2-C1) 3 ECTS

ORAN0810 Syventävä oikeudellinen ranska, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op
ORAN0811 Syventävä oikeudellinen ranska, suullinen taito (CEFR B2) 3 op

OSAK0810 Syventävä oikeudellinen saksa, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op
OSAK0811 Syventävä oikeudellinen saksa, suullinen taito (CEFR B2) 3 op

OVEN0810 Syventävä oikeudellinen venäjä, kirjoittaminen (CEFR B2) 3 op
OVEN0811 Syventävä oikeudellinen venäjä, suullinen taito (CEFR B2) 3 op

XENG0200 English: Language Use and Culture (CEFR C1) 25 ECTS
XKIE0200 Kielet ja kulttuurit 25 op
XRAN0300 Oikeudellinen ranska: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) 25 op
XSAK0300 Oikeudellinen saksa: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) 25 op
XVEN0300 Oikeudellinen venäjä: Kielen käyttö ja kulttuuri (CEFR B2) 25 op