Oppaan KTK - Inklusiivisen kasvatuksen maisteritutkinto 20-21, 2020-21 tiedotTeksti Opetus Tentit Tutkintorakenteet Erilliset opintokokonaisuudet Opintojaksot

Oppaaseen kuuluvat opintojaksot

Laajenna Yleisopinnot
Laajenna Perusopinnot
Laajenna Aineopinnot
Pienennä Syventävät opinnot
Tunnistelaskeva Nimilaskeva Laajuus Vastuuyksikkölaskeva Toiminnot
INKL3000 Kasvatustiede (Inklusiivinen kasvatus) 85 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
KKAS3011 Pro gradu -seminaari I 5 op / 2 ov     
KKAS3012 Pro gradu -seminaari II 5 op / 2 ov     
KKAS3013 Pro gradu -tutkielma 30 op / 15 ov     
KKAS3014 Pro gradu tutkielman kypsyysnäyte 0 op / 0 ov     
KKAS3104 Pohjoisuus ja kestävä kehitys 5 op     
KKAS3901 Ohjattu työharjoittelu 8 op     
KKAS3902 Tutustuminen erilaisiin kasvatus- ja koulutusympäristöihin inklusiivisen kasvatuksen näkökulmasta 5 op     
KMEN0301 Laadullinen tutkimus kasvatustieteissä ja yhteiskuntatieteissä 4-5 op     
LKAS3103 Opetussuunnitelma, arviointi ja koulun kehittäminen 5 op     
LKAS3112 Inkluusion ulottuvuudet 4-5 op     
LKAS3113 Lapsen oikeudet ja asema moniammatillisissa verkostoissa 5 op     
LKAS3115 Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen 5 op     
LKAS3115-1 Opettajuus ja ammattillinen kehittyminen: seminaari 2 op     
LKAS3115-2 Opettajuus ja ammattillinen kehittyminen: verkkotyöskentely 2 op     
LKAS3115-3 Opettajuus ja ammattillinen kehittyminen: lopputyö 1 op     
LKAS3122 Ohjattu syventävä harjoittelu 7 op     
LKAS3123 Ohjattu kenttäharjoittelu 5 op     
LKAS3124 Kenttäharjoittelun seminaari 1 op     
SMEN0311 Monimuuttujamenetelmät 4-15 op     
SMEN0314 Aikasarjat ja indeksit 4-5 op     
SMEN0319 R-ohjelman käyttö tilastollisissa analyyseissä 3-5 op     
SMEN3131 Tilastollisen päättelyn perusteet 3 op     
SMEN3132 Tilastolliset testit 3-5 op     
TUTA0212 Computational Statistics 3-5 op     
TUTA0301 Laadullinen analyysi 5 op     
TUTA0302 Tulkitseva kvantitatiivinen tutkimus 5 op     
TUTA0312 Quantitative Methods 5 op     
YMEN1208 Kvantitatiivista pro gradua tekevien työpaja 4 op     
LKAS2105 Inklusiivinen ja globaalikasvatus 5 op  Kasvatustieteiden tiedekunta  
LKAS2105-1 Inklusiivisen kasvatuksen luentotentti 1 op     
LKAS2105-2 Globaalikasvatuksen oppimispäiväkirja 1 op     
LKAS2105-3 Esseet (kasvatusala ja luokanopettajakoulutus) 3 op 1-3 op